อาคารที่พักอาศัย แฟลตสน.สายไหม กองพลาธิการ

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบกาว  ความหนา 3 มม.