ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบกาว ความหนา 3 มม.