อาคารแฟลตสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ถนนเทอดดำริ 18 ชั้น

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลลายไม้ ความหนา 2.5 มม.