กรมฝนหลวง

ติดตั้งกระเบื้องไวนิลแบบกาว สี Golden wheat แบบกาว  ความหนา 3 มม. เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนในด้านการดัดแปรสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอย่างบูรณาการ