มาตรการป้องกัน COVID - 19 ทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อโรค

March 19, 2020

เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID - 19 ทางบริษัทฯ จึงทำการพ่นอบฆ่าเชื้อโรคภายในส่วนของออฟฟิศ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกท่าน (Due to the outbreak of the Covid-19 virus. Our company spraying disinfectant for health safety and well-being of all our employees and visitors.)